W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane. Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych: BIURO BROKERSKIE "CONSENSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Franciszka Hynka nr 6 lok. 12 (80-465 Gdańsk) wpisanej pod numerem KRS 0000181713 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 5842505950, nr REGON 192985722.

2. Cele przetwarzania danych: w zależności od łączącej nas relacji prawnej, Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania usługi brokerskiej oraz w celu kontaktu.

3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
- w celu wykonania łączącej nas umowy,
- na podstawie zgody
- w celu wykonania obowiązku prawnego
- gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Przechowujemy dane do momentu trwania podstawy prawnej do ich przetwarzania, czyli do momentu zakończenia usługi i okresu retencji niezbędnego do dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do momentu cofnięcia Twojej zgody, jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda.

5. Odbiorcy danych:
Przekazujemy dane naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rozliczeń płacowo-podatkowych, podmiotom archiwizującym nasze dokumenty. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane możesz przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania dane do innego administratora od nas. Jednakże żądanie przesłania danych innemu administratorowi wykonamy tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami mailowo - pod adresem
e-mail: consensus@consensus.gd.pl lub telefonicznie: 58 345 46 51

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.